Ministranti

„ Je chvályhodné, aby se všude udržel osvědčený zvyk a aby byli přítomni chlapci nebo mladíci, označovaní jako „ministranti“, kteří by sloužili u oltáře po způsobu akolyty a přijímali podle svých schopností vhodnou katechezi o svých úkolech....Ať jsou pro ně, též s účastí a za pomoci rodičů, vytvářena a podporována společenství, v nichž bude zajištěna účinnější pastorační péče o ministranty..... K této službě mohou být podle uvážení diecézního biskupa a při zachování předepsaných norem přijata děvčata či ženy.“

(srov. Redemptionis Sacramentum, Instrukce Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, čl.47, Česká biskupská konference, Praha 2005)

 

Organizací víkendových a prázdninových pobytů pro ministranty jsou v česobudějovické diecézi pověřeni kněží - kaplani pro mládež, ustanoveni diecézním biskupem v příslušném vikariátu.

 

 
Nahoru