Jsme na cestě

Několik metodických pokynů, jak se pracovalo s tématem Diecézních dětských poutí.

Jsme na cestě

Téma dětské diecézní poutě v r. 2006. Děti jely historickým vlakem ze Strakonic do Č. Budějovic. Již cestou se seznámily s několika osobnostmi, z nichž některé pak blíže poznaly na různých místech v Č. Budějovicích, cestou do katedrály sv. Mikuláše, kde se setkaly s diecézním biskpem při slavení mše svaté. Následnný katechetický program nabízel aktivity pro farní katecheze v průběhu církevního roku.

 Jsme na cestě

Každý má v církvi své místo, v Kristu jsme spojeni v čase a ve službě.

Téma dětské diecézní pouti na Svaté Hoře 6. října 2007 a následná katecheze.

Dětskou diecézní poutí na Svaté Hoře byl zahájen katechetický program na období od října do konce církevního roku. Katecheté pracovali s dětmi ve třech etapách s cílem připomenout si symboliku vikariátů Českobudějovické diecéze (piktogramy) a jednotlivé služby (varhaníci, řeholníci, kostelníci atd.), které zástupci vikariátů dětem během pouti představili. Dále měly děti možnost zaměřit se na vlastní farnost a vikariát, aby lépe poznaly, jak žijí a co mají na starosti jednotlivé skupiny. V poslední fázi bylo cílem upevnit v dětech vědomí, že každý má v církvi své místo, samozřejmě i ony. Prostředkem k tomu se stala výroba stylizované mapy diecéze.

Ke stažení: Metodika ke katechetickému programu, 35 kB na téma Každý má v církvi své místo, v Kristu jsme spojeni v čase a ve službě.

 DDP 2007 - Svatá Hora

Jakou barvu má tvé povolání

Téma Dětské diecézní pouti v Pelhřimově 4. října 2008 a následná katecheze.

Cílem poutě bylo umožnit dětem, aby poznaly, že ony samy jsou povolány a že toto povolání má dvojí charakter:

  • Bohem jsme povolání k účasti na životě v nebeském království.
  • toto Boží volání člověk uskutečňuje přijetím konkrétního povolání.

Na pěti stanovištích se děti seznámily s tím, jak apoštol Pavel, světci českého národa, kardinál Beran, boromejka Matka Vojtěcha a vietnamští misionáři uskutečňovali/uskutečňují Boží volání ve svém životě. Na letošní pouť se děti připravovaly už od prázdnin. Ve svých farnostech zdobily kněžské štóly. Její duhové barvy poukazují na pestrost různých povolání. Štóly, které si děti přivezly s sebou na pouť se po ukončení mše svaté sešily v jednu co nejdelší, která symbolizuje důležitost kněžského povolání. Štola, která je dlouhá 250 m je uložena v kostela sv. Bartoloměje v Pelhřimově.

V návaznosti na téma poutě, byl zahájen „Katechetický program“ na období od října do konce církevního roku. Katecheté budou s dětmi dále rozpracovávat to, s čím se na pouti seznámili na jednotlivých stanovištích a co bylo předpokladem k vytvoření jejich náboženské zkušenosti. Hlavním tématem programu je povolání sv. Pavla stát se apoštolem národů a jeho odkaz dnešní církvi. Motto celého programu jsou slova z listu do Korintu: „Bůh povolal jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele...“ (1 Kor 12,28). V závěrečné části programu děti napíší dopis našim bohoslovcům, kteří se připravují na kněžskou službu v Římě. Podobně jako apoštol Pavel psal své dopisy (listy) církevním obcím.

Ke stažení: Metodika katechetického programu, 59 kB.

 DDP 2008 - kněžské štoly

V r. 2009 navštívil naši republiku papež Bendikt XVI.

Dětská diecézní pouť se proto nekonala, ale děti se připravovaly přivítat Svatého Otce.

Benedikt XVI. - na druhé straně obázku:))

 

Dětská diecézí pouť v r. 2010 se konala v Sušici.

Jejím tématem byli andělé strážní, proto setkání Otce biskupa Jiřího s dětmi bylo v kapli Anděla strážce. Jako názornou ukázku toho, kam by měly směřovat naše přání, touhy a naděje viděly děti na závěr společné modlitby vzlétnout dvě hejna holubů. Metodický pokyn pro pokračování práce s tématem obsahoval kvíz - ke stažení zde. 

 

 
Nahoru